Jak ocenia Pan/Pani następujące aspekty pracy Urzędu:
   

Skala oceny

Bardzo niezado
wolony
Niezado
wolony
Trudno powie
dzieć
Zado
wolony
Bardzo zadowolony
1 2 3 5 5
1 Warunki obsługi klientów

2 Dostęp do informacji, formularzy

3 Czytelność formularzy

4 Wiedza i kompetencje pracowników Urzędu

5 Uprzejmość ,kultura obsługi Klienta

6 Terminowość wykonania usługi

7 Chęć pomocy ze strony pracowników Urzędu

8 Uzyskanie pełnej informacji nt. załatwianej sprawy

9 Czas oczekiwania na obsługę

10 Jak ocenia Pan/i ogólnie funkcjonowanie Urzędu Miasta?

 Prosimy o umieszczenie znaku "X' w odpowiednim polu ankiety.

   

Jaką sprawę załatwiał Pan/Pani w Urzędzie
   

  
Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić aby usprawnić funkcjonowanie Urzędu:
   

  
Czy informacje zawarte na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w kartach usług w pełni informują o sposobie załatwienia sprawy w Urzędzie:
   

TAK

NIE NIE KORZYSTAM
 

DZIĘKUJEMY BARDZO ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!