ANKIETA - BADANIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA


Prosimy o informacje dotyczące załatwianej przez Pana/Panią sprawy w Urzędzie Gminy Dobromierz.

  
  
1. Miejsce wizyty w Urzędzie: stanowisko lub nr pokoju
 
2. Krótkie hasłowe określenie rodzaju sprawy załatwianej w Urzędzie:
 
 
3. Podczas załatwiania sprawy:

     a) spotkałem/am się z trudnościami TAK NIE

     b) wystąpiły przeszkody prawne TAK NIE

     c) wystąpiły braki formalne w złożonych dokumentach 
          lub załącznikach
TAK NIE

     d) poproszono mnie o kontakt w innym terminie TAK NIE

     e) czekałem w kolejce TAK NIE

     f) pracownik działał szybko, sprawnie TAK NIE

     g) pracownik był kompetentny TAK NIE

     h) zostałem/am skierowany/a do właściwej osoby TAK NIE

     i) otrzymałem/am błędne informacje TAK NIE

     j) nie uzyskałem/am żadnych informacji TAK NIE

     k) inne TAK NIE

 
4. Czy w razie przeszkód prawnych, braków formalnych w skierowanym do Urzędu Gminy piśmie, dokumentach lub załącznikach uzyskał/a Pan/Pani wyczerpującą informację o sposobie ich usunięcia?
  TAK NIE NIE MAM ZDANIA
 
5. Ocena poziomu obsługi świadczonej przez pracownika Urzędu
  POZYTYWNA NEGATYWNA NIE MAM ZDANIA
 
6. Czy uważa Pan/Pani, że Urząd Gminy Dobromierz jest instytucją "przyjazną" 
    dla mieszkańców?

  TAK

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE NIE
  
7. Jakie zmiany zdaniem Pana/Pani mogą wpłynąć na polepszenie jakości
    świadczonych usług przez Urząd Gminy Dobromierz ?
 
8. Inne propozycje i uwagi: